Vergoeding en Tarieven

Als u een beroep wilt doen op (gedeeltelijke) vergoedingen van uw zorgverzekering is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De geleverde zorg van psychologenpraktijk de maasoever valt onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). De generalistische basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De verwijsbrief moet geschreven zijn vóór uw eerste afspraak. Sinds 1 januari 2022 wordt in Nederland gewerkt met het Zorgprestatiemodel (ZPM). De prestaties in het ZPM zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening verstuurd kort nadat de zorgprestaties (de gesprekken) hebben plaatsgevonden. U kunt op de rekening precies zien hoeveel sessies en tijd er in rekening is gebracht en wanneer de sessies hebben plaatsgevonden. In het tarief zit de ook de indirecte tijd meegerekend, dat wil zeggen de tijd die we besteden aan verslaglegging, intervisie, telefoon- en emailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd in de NZA-tarieven.

Eigen bijdrage / eigen risico

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van de behandeling rechtstreeks aan ons. U betaalt hierbij geen eigen bijdrage, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Voor 2024 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op € 385,- per persoon per kalenderjaar. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Omdat het behandeltraject per consult wordt gedeclareerd, wordt elk kalenderjaar opnieuw uw eigen risico aangesproken.

Verzekeraars

Voor 2024 heeft psychologenpraktijk de maasoever met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten: 

            •          Achmea

            •          ASR

            •          CZ / OHRA / Nationale Nederlanden

            •          DSW

            •          Salland Zorgverzekeraar

            •          Caresq/EUCARE

            •          Menzis

            •          ONVZ

            •          VGZ

            •          Zorg en Zekerheid

Onverzekerde Prestatie

Een aantal diagnoses zijn door de overheid uit het vergoedingenpakket geschrapt. Het gaat hierbij onder meer over de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, zelfbeeldproblematiek en werkgerelateerde problematiek. Als tijdens de intake blijkt dat de zorg die we u willen aanbieden niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met u afgestemd. Wij bieden dan zorg in de vorm van OVP consulten (OVP= Onverzekerde Prestatie) die u zelf betaalt. Deze kosten worden rechtstreeks aan u in rekening gebracht. Mogelijk heeft u in dat geval wel recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Wij vragen u zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden. In uw polisvoorwaarden vindt u informatie over klachten die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘Overig Zorg Product niet basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2023: €132,24 per 60 minuten, inclusief indirecte tijd. In de praktijk komt dit vaak neer op een gesprek van 45 minuten en 15 minuten voor het doen van administratie.

No-show 

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Wij vragen u om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Dit kunt u telefonisch doen. Wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u een voicemailbericht inspreken. Ook kunt u de afspraak afzeggen of wijzigen via de mail of Evie (Minddistrict). Vermeld dan uw naam en de dag en het tijdstip van de afspraak die u wilt wijzigen. Van afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, brengen wij een deel van de kosten, te weten € 55,- in rekening. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering, u dient die factuur dus zelf te betalen.

CONTACTGEGEVENS

Psychologenpraktijk de maasoever

Wolput 36

5251 CG Vlijmen

info@demaasoever.nl

Telefoon: 073 200 8190

Kamer van Koophandel: 74646648

IBAN: NL51 RABO 0347427723


ALGEMENE GEGEVENS

AGB Praktijk: 94064722

AGB Zorgverlener

Nadine Lommers: 94007171

Eva Buijs: 94007319

Frederieke van der Heijden: 94105491

BIG-registratie

Nadine Lommers: 69909912325

Eva Buijs: 29910822425

Frederieke van der Heijden: 49925576625